آیا با وجود دستگاه های ارتودنسی امکان فعالیت های روزمره وجود دارد؟

قطعاً امکان انجام فعالیتهای روزمره با دستگاه های ارتودنسی امکان پذیر است، آواز خواندن، ورزش کردن، بوسیدن، امکان نواختن سازهای مختلف با وجود دستگاه های ارتودنسی امکان پذیر است.
امکان درد و ناراحتی های جزئی در ابتدای کار وجود دارد ولی تقریبا در اکثر موارد بیماران به دستگاه¬های ارتودنسی به سرعت عادت می کنند.