آیا درمان با پلاک های شفاف (نامرئی) باعث بهبود نتایج درمانی می شود؟

پلاک های شفاف (نامرئی) از لحاظ قابلیت حرکت کردن دندان ها مزیت بر درمان های ارتودنسی معمولی ندارند فقط بعضی حرکات دندانی (از جمله چرخاندن دندان ها) با آن ها به مراتب مشکل تر است.
بنابراین نمی توان گفت که دارای مزیت در درمان نسبت به براکت های معمولی هستند.

متخصص ارتودنسی

ارتودنسی شفاف