اتمام دوره ارزیابی کلینیکی در سال ۲۰۱۵

نامه ریاست بخش ارتودنسی دانشکده آلبرتا کانادا (Dr.carlos flores mir)
به کالج سلطنتی دندانپزشکان کانادا مبنی بر انمام دوره ارزیابی اینجانب (DSATP:Dental assessment and training programs)
وآمادگی اینجانب برای شرکت در امتحانات بورد تخصصی کانادا. توضیح اینکه دوره مورد نظر ۱۱ ماه بوده است و شامل آشنا شدن با سیستم های جدید ارتودنسی در بخش ارتودنسی دانشگاه آلبرتا،درمان بیماران و ارزیابی اینجانب توسط اساتید بخش بوده است.

دکتر قریشی متخصص ارتودنسی تهران

دکتر سعید قریشی متخصص ارتودنسی