آیا درمان ارتودنسی درد دارد؟

تکنیک ها و وسایل و مواد جدید باعث شده اند که درمان ارتودنسی بسیار راحت تر از قبل انجام شود ناراحتی و درد در صورت وجود بسیار کوتاه و موقت بوده و امکان استفاده از مسکن های معمول جهت رفع ناراحتی و درد نیز می باشد.