ارتودنسی دیمون و نقد هایی راجع به آن

مقاله ۱: جایگاه براکت¬های سلف لیگیت (Self ligate) در ارتودنسی مطالعه سیستماتیک چاپ شده در ژورنال Angle Orthodontics در سال ۲۰۱۰

ژورنال Angle Artho یکی از ژورنالهای معتبر در زمینه ارتودنسی می باشد و این تحقیق که نوعی خاص از تحقیق به نام Systematic review می باشد.
در اصل تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه یک موضوع خاص را که با یک استاندارد خاص مورد تحقیق قرار گرفته باشد کنار هم قرار داده و نتیجه-گیری نهایی را در مورد آن ارائه می نماید.
در این مطالعه شش مورد تحقیق Randomized Clinical Triad و ۱۱ مورد Controlled Clinical Triad با هم جمع¬بندی شده و مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند.

ارتودنسی

ارتودنسی دیمون

۵ هدف از انجام این مطالعه آن بوده است که موارد ادعا شده توسط براکت¬های سلف لیگیت (مانند دیمون) مورد بررسی قرار گیرند ادعاهایی که در مورد این براکت¬ها می¬شوند عبارتند از:
– کاهش طول مدت درمان از ۴ تا ۷ ماه
– اذیت شدن کمتر بیماران
– بهبود وضعیت لثه
– کاهش تعداد جلسات ویزیت بیماران
در اثر این ادعاها استفاده از براکت¬های سلف لیگیت حدود ۴۲% در امریکا افزایش پیدا کرده است.
هدف از انجام این تحقیق آن بوده است که موارد ادعا شده در مورد این براکت ها مورد تحقیق قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق در موارد گوناگون به شرح ذیل می¬باشد:
* قدرت براکت¬های سلف لیگیت (براکت دیمون نوعی از این براکت می¬باشد) در رفع بهم ریختگی¬های اولیه دندان:
در انواع تحقیق¬های صورت گرفته که در این تحقیق مورد تجمیع قرار گرفتند به دلیل زمان¬بندی¬های مختلف امکان جمع¬آوری و دسته بندی داده¬ها و اطلاعات وجود نداشت.
* تجربه درد در اثر استفاده از براکت¬های سلف لیگیت (دیمون):
اگرچه بیماران دارای براکت¬های دیمون درد کمتری نسبت به براکت¬های معمول از خود نشان دادند این آمار از لحاظ آماری معنی¬دار نبود از طرفی بسیاری از بیماران درمان شده توسط براکت های سلف لیگیت درد بیشتری در زمان درمان ارتودنسی (در جلسه¬ای که برای آنها کار انجام می¬شد داشتند) البته با توجه به اینکه انواع براکت¬های سلف لیگیت وجود دارد این درد در حین کار بین انواع مختلف براکت¬ها می¬تواند کاملاً مختلف باشد.
* میزان از دست رفتن یا شکستن براکت¬ها در حین درمان:
این میزان اختلاف زیادی در بین براکت¬های عادی با براکت¬های سلف لیگیت ندارد.

ارتودنسی

ارتودنسی دیمون

* گیر پلاک و وضعیت لثه¬ها:
اگرچه ممکن است نوع براکت¬ها در جمع شدن باکتری¬های مختلفی در حین درمان تأثیر داشته باشد که این اثر بعد از برداشته شدن براکت¬ها نخواهد ماند و بنابراین نمی¬توان اثر طولانی مدتی بر روی وضعیت لثه افراد بگذارد.
* عملکرد براکت¬ها در اثر تغییر ابعاد سیم:
در بعضی مطالعات نشان داده شد که میزان جلوزدگی دندان¬ها و افزایش عرض بین دندان¬های نبش در حین مراحل اولیه در هر دو روش یکسان است. البته در مطالعات نشان داده شد که افزایش عرض بین دندان¬های آسیای بزرگ با استفاده از براکت¬های سلف لیگیت Self-ligate (مانند سیستم دیمون) بیشتر است.
* بستن فضاها:
با توجه به اینکه در ۱ مطالعه مورد بررسی قرار گرفته بود امکان تجمیع و بررسی نهایی و نتیجه گیری کامل از این وضعیت وجود نداشت.
* میزان تحلیل ریشه:
اختلاف معنی داری در میزان تحلیل ریشه در دو گروه براکتی مشاهده نگردید. البته در گروهی از بیماران که با براکت های سیستم ارتودنسی Damon 3 مورد درمان قرار گرفته بود میزان تحلیل ریشه بیشتر بود ولی این میزان تحلیل ریشه از لحاظ آماری معنی دار نبود.
* بحث نهایی و نتیجه¬گیری:
بسیاری از این مطالعات دارای میزان بسیار کم خطا در حین کار بودند. ولی نحوه انتخاب نمونه های در گروه های مختلف تحقیق در بعضی موارد دارای نقایصی بود.
انجام روشهای مختلف آماری نشان داد که استفاده از براکت های سلف لیگیت اثر زیادی بر روی تجربه درد افراد ندارد. از آنجایی که درد می تواند در اثر عوامل مختلفی اتفاق بیافتد و بسته به شرایط فردی افراد متفاوت است بررسی میزان درد با دو گروه براکتی نیاز به انجام مطالعات دقیق با بررسی تمام جزئیات دارد.

ارتودنسی

متخصص ارتودنسی

بررسی میزان بسته شدن فضا نشان داده است که دو گروه اختلاف خیلی زیادی در میزان بسته شدن فضاها از خود نشان نداده اند.
تغییر ابعاد قوس فکی در هر دو گروه براکت ها با یکدیگر برابر هستند. میزان افزایش عرض بین کانین-ها و میزان جلوزدگی دندان های قدامی در هر گروه یکسان است ولی میزان افزایش عرض بین مولدها در گروهی که براکت های سلف لیگیت استفاده می کنند بیشتر بود.
میزان کمتر باکتری ها در اطراف براکت های سلف لیگیت در مقایسه با براکت های معمولی بسیار قابل توجه است.
البته این که میزان بیشتر پلاک دارای اثرات مضری است یا خیر و می تواند باعث دکلسیفیکاسیون شود مورد شک و تردید است.
نتیجه گیری نهایی از این تحقیق
– هنوز مدارک و شواهد کافی دال بر استفاده از براکت های سلف لیگیت نسبت به براکت های معمولی وجود ندارد.
– براکت¬های سلف لیگیت مزیت خاصی از لحاظ تجربه میزان درد با براکت های عادی ندارند.
– مدارک و شواهد و تحقیق نشان می¬دهند که براکت های سلف لیگیت مزیت خاصی نسبت به براکت های معمولی در دران ندارند.
همانطور که در این تحقیق مشاهده می کنید مزیت خاصی مبنی بر اینکه براکت های دیمون (که نوعی براکت سلف لیگیت) می باشند دارای مزیت عمده ای نسبت به براکت های معمولی ارتودنسی در درمان دارند وجود ندارد.