مزایای سیستم ارتودنسی براکتی Damon قسمت دوم

قسمت اول

  • فشار وارده بر دندان¬ها در این سیستم کمتر است که این امر موجب درد کمتر در این بیماران می شود. بیماران تحت درمان یا درمان شده با سیستم دیمون ۶۰% کاهش در میزان درد در حین درمان اردتودنسی را با این روش گزارش کرده اند.
  • اصطحکاک کمتر در این روش وجود دارد که باعث آسیب¬رسانی کمتر به دندان¬ها و پایداری نیرو می-شود. حرکت دندان ها در نبود اصطحکاک راحتتر انجام شده و دندان¬ها می¬توانند آزادانه به سمت نیرو و رابطه صحیح دندان¬ها حرکت کنند.
  • احتمال وجود پلاک و باکتری دور براکت¬ها در این روش کمتر است. کلاً الاستیک¬های مورد استفاده در براکت¬های معمولی باعث افزایش تجمع پلاک و باکتری می¬شوند. استفاده از براکت¬های دیمون به دلیل استفاده از سرپوش فلزی برای نگه داشتن سیم درون براکت¬ها باعث کاه تجمع جرم و پلاک میکروبی دور براکت¬ها می¬گردد.
  • مطالعات مختلف نشان داده¬اند که براکت¬ها و سیستم دیمون (Damon Brackets) می¬توانند در درمان مشکلات شدید، بهم ریختگی¬های شدید دندانی مورد استفاده قرار گیرند. این براکت¬ها راحتتر بوده و درد کمتری ایجاد می¬کنند و میزان برگشت با این براکت¬ها کمتر است.