نتایج میزان رضایتمندی از درمان ارتودنسی به روش دیمون

1- بیماران با سیستم دیمون حدود ۳ تا ۶ ماه زودتر از بیماران با براکت¬های معمول درمان شدند.
۲- بیماران درمان شده با سیستم دیمون حدود ۷ ویزیت کمتر از بیماران با براکت¬های معمولی داشتند.
۳- نتیجه درمان براساس رتبه¬بندی (ABO) به طور معنی¬داری از براکت¬های معمولی بالاتر بود.
۴- بیماران درمان شده با سیستم دیمون رضایت بیشتری از درمان خود داشتند.
نتیجه: این مطالعه نشان داد که بیماران درمان شده با سیستم دیمون سرعت بیشتر و نتایج بهتری از درمان دارند و نتیجه درمانی آن¬ها از روش¬های معمولی درمانی بالاتر است.

متخصص ارتودنسی

ارتودنسی دیمون