علت رویش دندانهای اضافه چیست؟

هنوز علت تشکیل دندان های اضافه کاملا شناخته نشده است اما تحقیقات در این باره نظریه بیش فعالی (هایپراکتیویتی) بافتهای دندانی (مانند لامینای دندان) را ارائه میکنند.
فاکتورهای ژنتیکی نیز ممکن است یک عامل بروز این وضعیت باشند چرا که بسیاری از موارد رویش دندان اضافی با سابقه خانوادگی همراه بوده است.
وراثت جنسیتی نیز به عنوان یک فاکتور زمینه ساز پیشنهاد شده است چون رشد دندان اضافی در دندان بندی دائمی در مردان دو برابر زنان دیده میشود.

طبقه بندی انواع دندانهای اضافی بر اساس ویژگیهای بالینی و ریخت شناسی

دندانهای اضافی بر اساس ریخت شناسی و موقعیت بیرون زدن آن دسته بندی میشوند.

شکل- بهم ریختگی دندانها به علت رشد چندین دندان اضافیانواع
دندان اضافی

شیوع
نسبی

محل
رویش

ویژگیهای
ظاهری

مخروطی یا
کونیکال

۷۵%

جایگاه دندان جلویی
مرکزی (دو دندان جلوی دهان)
فک بالا

ساختارهای کوچک با تاج
مثلثی یا مخروطی شکل

دکمه ای یا توبرکوله

۱۲%

جایگاه دندان جلویی
مرکزی فک بالا

تاج خمره ای شکل با
چندین برجستگی دکمه ای

مکمل یا سِپِلمنتال

۷%

همه جا میروید اما
در جایگاه دندان دائمی جلویی کناری فک بالا
متداولتر است

ظاهری مشابه دندان
معمولی

ادونتوم

۶%

دندانهای جلویی
بالایی و مولرهای پایینی

ساختارهای کوچک متعدد
شبیه دندان یا یک توده منفرد بدون شکل منظم

 

مشکل دندان اضافی

دندان اضافه مخروطی یا کونیکال

دندان اضافی

دندان اضافه دکمه ای یا توبرکوله

دندان مکمل

دندان اضافه مکمل

دندان انتودوم

دندان اضافه ادونتوم