ارتودنسی – تصاویر دندان و صورت بخش اول

در زمان شروع معاینه ارتودنسی تصاویر استاندارد دندان شامل دو تصویر از نمای جلوی صورت (یکی شامل لبها در حالت استراحت و دیگری در هنگام لبخند) است. یک عکس از نمای پهلو نیز گرفته میشود.
پنج عکس از داخل دهان گرفته میشود که شامل زاویه اکلوژال قوس دندانی بالایی و پایینی و زاویه جانبی سمت راست و چپ در هنگام بسته بودن دهان است.
همچنین متخصص ارتودنسی از زاویه جلو و نیمرخ صورت بیمار عکس تهیه می کند که باعث شناسایی مشکلات مربوط به سطوح اصلی فضایی میشود. زاویه جلوی صورت طرح کلی صورت و نیز نسبتهای عرضی را نشان میدهد.
تقارن ایده آل صورت در بعد عرضی در شکل ۲ نشان داده شده است اما به ندرت در واقعیت اتفاق می افتد چرا که در همه بیماران تا حدی عدم تقارن دیده میشود.
عدم تقارنها را باید در معاینه عرضی صورت و نیز انحراف بینی یا چانه از خط میانی صورت مشخص کرد (شکل ۳).

متخصص ارتودنسی

ارتودنسی خوب

شکل ۲- پهنای قاعده بینی تقریبا برابر فاصله گوشه داخلی چشم است. پهنای دهان مشابه فاصله بین عنبیه هاست. خطوط عمودی صورت در گوشه داخلی و خارجی چشم، صورت را به سه بخش متوازن که حول خط میانی صورت متقارن هستند، تقسیم میکنند.

متخصص ارتودنسی

ارتودنسی

شکل ۳- عدم تقارن در معاینه عرضی صورت و نیز انحراف بینی یا چانه از خط میانی صورت باید مشخص شود.

متخصص ارتودنسی خوب در تهران

ارتودنسی

زاویه نیمرخ صورت ناهمخوانیهای جلو و عقبِ فک بالا و پایین (به ترتیب ماگزیلا و ماندیبل) را نشان میدهد. تحدب ملایم یا نیمرخ کلاس ۱ توازن بین ماگزیلا و ماندیبل را نشان میدهد (شکل ۴). ناهمخوانی بین دو فک میتواند تحدبی در نیمرخ ایجاد کند که نشان دهنده ارتباط اسکلتی کلاس ۲ فک است (شکل ۵) یا نیمرخ صاف تا مقعر ایجاد کند که نشان دهنده ارتباط اسکلتی کلاس ۳ فک است.

شکل ۴- نمای نیمرخ صورت ناهمخوانی های فکها را نشان میدهد. کمی تحدب یا نیمرخ کلاس ۱ نشان دهنده توازن بین ماگزیلا و ماندیبل است.

ارتودنسی تهران

ارتودنسی

شکل ۵- ارتباط اسکلتی فک از نوع کلاس ۲

دکتر ارتودنسی

متخصص ارتودنسی

شکل ۶- ارتباط اسکلتی فک از نوع کلاس ۳

نسبتهای ایده آل صورت در بعد قائم را میتوان با نمای نیمرخ مشخص کرد که در شکل ۷ نشان داده شده اند. معمولا صورت به سه بخش مساوی تقسیم میشود: یک سوم بالایی پیشانی، یک سوم میانی ناحیه بین پل بینی و قاعده بینی و یک سوم پایینی از قاعده بینی تا زیر چانه است.