متخصص ارتودنسی

نتایج میزان رضایتمندی از درمان ارتودنسی به روش دیمون

۱- بیماران با سیستم دیمون حدود ۳ تا ۶ ماه زودتر از بیماران با براکت¬های معمول درمان شدند. ۲- بیماران درمان شده با سیستم دیمون حدود ۷ ویزیت کمتر از بیماران با براکت¬های معمولی داشتند. ۳- نتیجه درمان براساس رتبه¬بندی (ABO) به طور معنی¬داری از براکت¬های معمولی بالاتر بود. ۴- بیماران درمان شده با سیستم[…]